Wybierz swój język

Każdy z inwestorów, zainteresowany prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca, może liczyć na pomoc w przeprowadzeniu procedur administracyjnych i prawnych. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy, zajmujących się m.in. zezwoleniami, zagospodarowaniem przestrzennym, infrastrukturą techniczną czy budownictwem, inwestorzy otoczeni są opieką na poszczególnych etapach rozpoczynania inwestycji w naszej gminie, a także po ich zakończeniu.
Współpracując ze szkołami z naszego regionu, oferujemy pomoc w zakresie wyspecjalizowania przyszłych pracowników nowych firm, a także w poszukiwaniu pracowników na etapie inwestycji.

• Zachęty lokalne: Uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

• Zachęty regionalne: oferują je Specjalne Strefy Ekonomiczne, gdzie można uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym lub w podatku od nieruchomości. Więcej informacji na stronach odpowiednich stref:

http://www.kssse.pl/pl/oferta/zwolnienia_podatkowe.html

http://invest-park.com.pl/dla-inwestora/ulgi-podatkowe-pomoc-publiczna/

http://www.sse.lodz.pl/pl/pomoc-publiczna.

• Zachęty krajowe:
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej na: www.paiz.gov.pl/prawo